Privacy Statement

Privacy Statement Anton Spaargaren

Laatst bijgewerkt: maart 2019

 

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Anton Spaargaren. Anton Spaargaren zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van de informatie die u identificeren of identificeerbaar maken zeker te stellen.

Met dit privacy statement informeert Anton Spaargaren websitebezoekers en gebruikers van de diensten die door Anton Spaargaren worden aangeboden over de wijze waarop Anton Spaargaren omgaat met de persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
1.1 Welke informatie verzamelen we?
Indien u gebruik maakt van de diensten van Anton Spaargaren, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens verwerken. Wij hebben die gegevens immers nodig om de overeenkomst te sluiten, maar ook om onze diensten te kunnen leveren en te kunnen zorgen voor de financiële afhandeling van de overeenkomst. In bepaalde gevallen betreffen deze gegevens, persoonsgegevens. Zo kunnen wij onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens van u verwerken:

 • uw naam, adres- en andere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • aantekeningen uit ons klantcontact met u.

Wenst u de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daarover informeren.

 

1.2 Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Anton Spaargaren verzamelt zoals gezegd alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als klant of bezoeker.

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of Engels: GDPR) staat toe persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. Geeft u ons geen toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u. Indien u
  toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, geldt dat u het
  recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de
  weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de
  intrekking.

 

1.3 Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Denk aan:

a. Algemeen contact
De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde
informatie, (ii) algemeen contact met u over een mogelijk te sluiten overeenkomst of
een al gesloten overeenkomst, en (iii) het beantwoorden en/of afhandelen van vragen
en/of klachten.

b. Ter uitvoering van een overeenkomst
Wij verwerken persoonsgegevens van u ten behoeve van de overeenkomst(en) die u
met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten. Dit zodat wij onze diensten en/of
producten kunnen leveren.

c. Klantenaccount
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een klantenaccount aan te maken. Via
het klantenaccount kunt u gebruik maken van onze diensten. Uw inloggegevens voor
het klantenaccount worden gebruikt voor het beveiligen van uw account op de
website.

d. Direct marketing
Als u ons daar toestemming voor geeft, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken
om nieuwsbrieven en mogelijk ook uitnodigingen aan u te versturen. Via direct
marketing wensen wij u informatie te doen toekomen over onze dienstverlening of
evenementen.

e. Wettelijke verplichting
Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken en verstrekken uw persoonsgegevens
aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk
bijvoorbeeld aan het doen van belastingaangifte.

f. Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van onze debiteuren
Wij verwerken persoonsgegevens onder andere voor het (i) versturen van rekeningen,
herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren; (ii)
uitvoeren van een telefoongesprek om u als debiteur te herinneren aan een
openstaande vordering en (iii) het laten uitvoeren van een gerechtelijke
incassoprocedure in voorkomende gevallen.

g. Ter verdediging tegen juridische aanspraken
Wij kunnen uw persoonsgegevens (laten) verwerken om onszelf te (kunnen)
verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken.

 

1.4 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens
Anton Spaargaren maakt gebruik van technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te
verzamelen wanneer u gebruikt maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens
stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en effectiviteit van onze producten en diensten te
verbeteren. Zo gebruiken wij:

 • IP-adressen
  IP-adressen, online identificatienummers van apparaten waar bezoekers onze website mee
  bezoeken, worden door Anton Spaargaren op anonieme wijze geregistreerd voor IT-beveiliging en
  diagnostische doeleinden.
 • Google Analytics
  Anton Spaargaren maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google
  Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics. Ook via Google Analytics
  hebben wij de gegevens van de bezoekers geanonimiseerd.

 

2. Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in deze
privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen
voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt dat wij deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst, om de door ons met u gemaakte afspraken te kunnen nakomen en/of
om eventuele geschillen te kunnen afhandelen. Mocht er een (langere) wettelijke termijn gelden voor
het bewaren van de persoonsgegevens, dan wordt die termijn uiteraard aangehouden. Dit geldt
bijvoorbeeld voor gegevens die wij moeten opslaan in onze financiële administratie. In dat geval geldt
een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar. Mocht er geen sprake zijn van een geschil en bestaat er
voorts geen wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens langer te bewaren, dan zullen wij uw
persoonsgegevens vernietigen uiterlijk één jaar nadat de overeenkomst is geëindigd en alle
verplichtingen over en weer voortvloeiende uit de overeenkomst zijn afgerond.

 

3. Delen van persoonsgegevens met derden
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Het doorsturen van
persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden
en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder
meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden
verstrekken:

a. wij kunnen een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen met een
overheidsinstantie;

b. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons ondersteuning
bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen en onze website;

c. wij kunnen gebruik maken van een rechtsbijstandsverzekeraar, incassobureau of
advocatenbureau voor het innen van een vordering op u of het oplossen van een geschil met
u;

d. onze boekhouder, een administratiekantoor of een andere adviseur kunnen
persoonsgegevens van u ontvangen indien dit nodig is voor de werkzaamheden die zij voor
ons uitvoeren;

e. wij kunnen gebruik maken van een externe server voor de opslag van uw persoonsgegevens,
ten behoeve waarvan wij uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken;

f. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar ten behoeve van onze
aansprakelijkheid.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door deze derden. Dit is anders als een derde wordt ingeschakeld om ten behoeve
van ons persoonsgegevens te verwerken en in dat kader persoonsgegevens van u vanuit ons ontvangt.
In dat geval sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten
zoals omschreven in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

 

4. Beveiliging en integriteit van gegevens
Anton Spaargaren heeft beveiligings- policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen
tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Naar ons beste kunnen zal de
toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Anton Spaargaren
betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de
privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuelen die toegang hebben tot de
persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u persoonsgegevens aan Anton Spaargaren beschikbaar hebt gesteld, heeft u in de meeste
gevallen recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te
corrigeren. U kunt ons ook om inzage in uw persoonsgegevens verzoeken. Wij zullen dan de
informatie aan u verstrekken. Voordat we de persoonsgegevens aan u verstrekken kunnen we u
verzoeken om u te identificeren en om ons de noodzakelijke informatie ter verschaffen over uw
interactie met Anton Spaargaren, zodat we gemakkelijk uw persoonsgegevens kunnen lokaliseren.
Wanneer u een kopie maakt van uw identificatiebewijs, maak dan op de kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Anton Spaargaren indien wij niet (meer) bevoegd zijn om deze gegevens te gebruiken, en daarnaast
heeft u het recht op verwijdering van de op u betreffende persoonsgegevens indien we deze te lang
bewaren en in bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw
persoonsgegevens door Anton Spaargaren te laten beperken of om van Anton Spaargaren uw
gegevens overgedragen te krijgen in een computer/machine-leesbaar bestand.

U kunt een verzoek tot uitoefening van de hier beschreven rechten indienen door contact op te
nemen met privacy@antonspaargaren.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te
kunnen voldoen aan het verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving
en professionele standaarden. Anton Spaargaren streeft ernaar om verzoeken binnen de wettelijke
termijn van één maand te kunnen opvolgen of uitvoeren, afhankelijk van de complexiteit en
hoeveelheid van verzoeken is het toegestaan deze termijn met maximaal twee maanden te
verlengen. Over een mogelijke verlenging van de voornoemde termijn, wordt u binnen één maand na
uw verzoek geïnformeerd. Daarnaast kan het zo zijn dat wij een verzoek van u niet hoeven uit te
voeren. Indien dit het geval is, zullen wij dit onderbouwen.

Anton Spaargaren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

6. Datalek
Er is sprake van een datalek wanneer door onbevoegden persoonlijke informatie van onze klanten,
medewerkers of relaties zijn blootgesteld aan onrechtmatige verwerking, openbaring of verlies.
Dit kan het geval zijn onze andere bij verlies/diefstal van een laptop, telefoon of USB-stick of een
inbraak in een databestand of systeem.

Indien een ernstige datalek ontstaat, geldt er een meldplicht voor Anton Spaargaren om na constatering binnen 72 uur melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Mocht u zelf een (mogelijke) datalek vermoeden of hebben geconstateerd, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via privacy@antonspaargaren.nl. Graag in deze e-mail uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek vermelden. Zodra uw melding is ontvangen, nemen wij contact met u op voor meer informatie zodat wij maatregelen kunnen treffen om mogelijke gevolgen te minimaliseren.

 

7. Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

8. Wijzigingen in dit beleid
Anton Spaargaren kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in dit Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Wij raden u aan om regelmatig het Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Anton Spaargaren uw persoonsgegevens beschermt. Vindt er een wezenlijke wijziging plaats in deze privacyverklaring, dan volgt naast de aanpassing van de datum ook een duidelijke kennisgeving via onze website.

 

Contactgegevens:
Cotoneaster 20
1424 LB De Kwakel
Nederland
T +31 297 515 400
E privacy@antonspaargaren.nl