Privacy Statement

Privacy Statement
Je leest op dit moment de privacy verklaring van bloemen exporteur Anton Spaargaren. In deze privacy verklaring geven wij heldere en transparante informatie over de manier waarop Anton Spaargaren persoonsgegevens verzameld en opslaat. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Anton Spaargaren zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Wie zijn wij?
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Anton Spaargaren

Cotoneaster 20

1424 De Kwakel

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diversie gegevens van u op. Wij verwerken gegevens in de volgende categorieën:

 • NAWTE-gegevens (contact formulier website);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer);
 • Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • Gegevens voor het onderhouden van contacten met klanten;

Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste twee jaar nadat de desbetreffende transactie is afgerond, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten;
 • Het onderhouden van contacten met de klanten;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • Het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen;
 • De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.

Wie zijn onze gegevensverwerkers?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Dune pebbler
 • KBT Pro
 • Royal Flora Holland
 • Transporteurs / expediteurs
 • Stafafdelingen van moeder bedrijf Hilverda de Boer (personeelszaken, debiteurenbeheer, boekhouding, salarisadministratie)

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Anton Spaargaren, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe worden gegevens bewaard ?

 • Vrachtbrief (CMR)

Waar bewaard: digitaal + geprint (in map, in kast met slot)

Hoelang bewaard: 5 jaar

 • Phytosanitary certificat (PD)

Waar bewaard: digitaal + geprint (in map, in kast met slot)

Hoelang bewaard: 5 jaar

 • Certificaat van oorsprong (CVO)

Hoe bewaard: digitaal + geprint (in map, in kast met slot)

Hoelang bewaard: 5 jaar

 • Betalingsplicht (factuur)

Hoe bewaard: digitaal + geprint (in map, in kast met slot)

Hoelang bewaard: 8 jaar

 • Klantgegevens

Hoe bewaard: digitaal + geprint (in map, in kast met slot)

Hoelang bewaard: 5 jaar

De persoonsgegevens die door Anton Spaargaren of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Anton Spaargaren. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en pincode. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten

Google Analytics
Ook gebruikt Anton Spaargaren Google Analytics. Google slaat van uw bezoek algemene gegevens op zodat Anton Spaargaren de bezoekersstatistieken van de website kan monitoren. De gegevens die Google Analytics bewaard zijn algemeen, en dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.

Photomailing
Jouw emailadressen worden opgeslagen bij Dune Pebbler. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de photomailing.

Contactformulier op de website
op het contactformulier op onze website worden verschillende gegevens verzameld (bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer, E-mailadres, vraag/opmerking). Voordat deze gegevens aan ons verstuurd worden, dient u akkoord te gaan met de privacy statement. Dit contact formulier komt binnen op info@antonspaargaren.nl en worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

Marketingdoeleinden
Voor promotionele doeleinden wordt er getarget op ‘aangepaste doelgroepen’via social media platforms (facebook, instagram). Op deze platforms worden gepersonaliseerde advertenties getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnig toestemming voor hebt gegeven.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

SSL-certificaat
Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server (van jouw website) en een internet browser (zoals Chrome of Internet Explorer).

Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live geëncodeerd bewaard worden waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen.

Wat zijn jouw rechten?
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om persoonsgegevens op te vragen die bij Anton Spaargaren vastgelegd en bewaard worden.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden;
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • Het recht op overdracht van gegevens die bij Anton Spaargaren opgeslagen liggen en benodigd zijn voor andere doeleinden.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail te sturen naar info@antonspaargaren.nl We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit, als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ raadplegen.

Vragen
Voor omtrent AVG kunt u terecht bij j.butink@antonspaargaren.nl

Wijziging met betrekking tot deze privacy verklaring
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, en zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 1 mei 2018