Privacy Policy Anton Spaargaren

Privacyverklaring sollicitanten
Anton Spaargaren B.V verwerkt van haar externe en interne sollicitanten persoonsgegevens. Anton Spaargaren B.V vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van essentieel belang en streeft ernaar de privacy van een ieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Anton Spaargaren B.V met persoonsgegevens van sollicitanten omgaat.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Anton Spaargaren B.V kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Anton Spaargaren B.V is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Telefonisch    +31 297 515 400
E-mail             privacy@antonspaargaren.nl
Postadres       P.O. Box 1145
1430 BC Aalsmeer
Nederland

Bezoekadres
Cotoneaster 20
1424 LB De Kwakel

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens van u verwerken: uw naam, adres en overige contactgegevens, geboortedatum, geslacht, eventueel foto, werkervaring, opleidingen, referenties en overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt door het toezenden van uw sollicitatiebrief en curriculum vitae of vertelt tijdens een van de sollicitatiegesprekken. In sommige gevallen kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die wij verkregen hebben uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die verkregen worden via social media.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag worden uw gegevens verwerkt?
Anton Spaargaren B.V verwerkt persoonsgegevens van u om te bepalen of u geschikt bent voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd of een functie die open kan komen. Daarnaast vergelijkt Anton Spaargaren B.V tijdens de sollicitatieprocedure de persoonsgegevens van de sollicitanten met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten. Anton Spaargaren B.V kan uw persoonsgegevens ook verwerken om contact met u op te nemen voor een nadere kennismaking. In sommige gevallen zullen wij uw profiel op sociale netwerken met een zakelijk doel screenen en/of contact opnemen met referenten die u actief aan ons heeft verstrekt. Hierbij zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de baan waarvoor u heeft gesolliciteerd.

Anton Spaargaren B.V heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doelen te verwerken. Zij heeft namelijk het gerechtvaardigd belang personeel te werven dat zo goed als mogelijk aansluit bij de functie.

Anton Spaargaren B.V kan uw persoonsgegevens verwerken als zij daartoe wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen.

Tot slot verwerkt Anton Spaargaren B.V persoonsgegevens als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat u ons toestemming heeft gegeven uw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor één jaar op te slaan in onze database. U heeft het recht deze toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Wij kunnen onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:
1. voor de opslag van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van een clouddienstverlener;
2. wij kunnen uw persoonsgegevens aan een assessment bureau verstrekken indien dit een onderdeel is van een werving- en selectieprocedure.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker dan is dat anders, in dat geval sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

Anton Spaargaren B.V zal uw persoonsgegevens in principe niet doorgeven aan een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) of internationale organisatie.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met ons via privacy@antonspaargaren.nl.

Bewaartermijn
Anton Spaargaren B.V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld dan wel om aan wet- en/of regelgeving te kunnen voldoen. Anton Spaargaren B.V bewaart de meeste persoonsgegevens van u in principe tot vier weken na het afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens langer te bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens bewaren tot maximaal één jaar vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven. Wordt u aangenomen voor een functie bij Anton Spaargaren B.V, dan geldt vanaf het moment van indiensttreding de informatie over het verwerken van persoonsgegevens zoals is opgenomen in de privacyverklaring voor werknemers.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen. Wilt u een beroep doen op een van uw recht dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar privacy@antonspaargaren.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen.
We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06 december 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op onze website.